Resources

1st Grading

Red Belt - 10th Kyu

Strikes: Seiken Morote-Tsuki Jodan/Chudan/Gedan, Seiken Oi-Tsuki j-c-g

Blocks: Seiken Jodan Uke, Mae-Gedan-Baria

Kicks: Hiza ganmen geri & Kin geri
Renraku 1: Jodan Tsuki-Jodan uke-kin geri-jodan uke

Renraku 2: Chudan tsuki, Mae gedan barai, hiza ganmen geri, mae gedan barai
Kata: Taikyoku sono ichi

Exercises: 10 push-ups & 20 sit-ups
 

2nd Grading

Red Belt Blue Tips

- 9th Kyu

Strikes: Seiken ago uchi, Seiken Gyaku Tsuki j-c-g

Blocks: Seiken chudan uchi-uke, Seiken chudan soto-uke

Kicks: Mae geri chudan chusoku Sanbon kumite,

Renraku: Gyaku tsuki, Mae geri chudan

kata: Taikyoku sono ni

Exercises: 15 push-ups & 25 sit-ups